Úprava styku s dětmi

uprava styku s detmi

Úprava Styku nezletilých dětí s rodiči

Nedílnou součástí rozvodu pokud mají manželé nezletilé děti, je i úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství. Stejně je také třeba poměry nezletilých dětí upravit i v případě rozcházejících se rodičů, kteří nejsou manželé. Rozvod manželství či rozchod partnerů je vždy emocionálně náročnou a většinou také více či méně bolestivou záležitostí pro každého z rozcházejících se životních partnerů. Neméně složitou je tato životní situace pro nezletilé děti rozvádějících se rodičů. Nicméně jak moc složitou závisí v podstatě pouze na rozvádějících nebo rozcházejících se rodičích.

Jako všeobecně platný fakt je přijímána myšlenka, že rozvod či rozchod rodičů je vždy pro nezletilé dítě špatnou zkušeností s případnými možnými negativními důsledky pro jeho další život.

ROZVOD COBY SPÁSA?

Na druhé straně však může existovat situace, kdy rozvod či rozchod rodičů je i s ohledem na zájem nezletilých dětí nejlepším řešením. Pokud vztahy mezi rodiči dosáhly takové úrovně, se si rodiče ať již z jakéhokoli důvodu přestali vzájemně rozumět, dochází mezi nimi k častým hádkám, v domácnosti panuje chladná či napjatá atmosféra, vytváří tím pro děti nejen nevyhovující, zatěžující a stresující výchovné prostředí, které vždy více či méně negativně ovlivňuje vývoj a budoucí chování dítěte, ale také, mnohdy aniž by si to rodiče uvědomili, dávají tak svým dětem do života špatný vzor pro jejich budoucí partnerské či rodinné vztahy. Pokud se vztahy mezi rodiči nepodařilo zlepšit, a to ani za pomoci odborníků, je v této situaci rozchod či rozvod rodičů nejlepším řešením a to i pro nezletilé děti. I za této situace je pak velmi důležité, aby se rodiče byli schopni dohodnout o poměrech dětí po rozvodu s ohledem na nejlepší zájmy dětí. Podle současné právní úpravy je možno dohodnout se nejen na výlučné péči jednoho z rodičů s tím, že druhý nebude jen tzv. víkendový rodič, ale i při výlučné péči jednoho z rodičů se rodiče mohou dohodnout na daleko širším styku druhého rodiče, a to i v průběhu pracovního týdne s přihlédnutím nejen k potřebám dětí ale i k pracovnímu vytížení druhého rodiče.

V těchto případech je pak úkolem soudců, mediátorů ale i právních zástupců obou rodičů snažit se vést rodiče k racionálním a rozumným rozhodnutím a chování.

Úprava Styku nezletilých dětí s prarodiči

S rozvodem či rozchodem rodičů často dochází k problémům i v otázkách styku nezletilých dětí s prarodiči. V této souvislosti je dobré vědět a také si uvědomit, že i styk nezletilých dětí s prarodiči může k žádosti prarodiče upravit, resp. nařídit soud. Samozřejmě se nebude jednat o stejný rozsah s četností styku jako při úpravě styku s rodičem, nicméně současná zákonná úprava výslovně zakotvuje možnost soudní úpravy styku prarodiče s nezl. dítětem a takováto rozhodnutí jsou soudy běžně vydávána.

Střídavá nebo výhradní péče?

Rozvod manželství či rozchod partnerů je vždy emocionálně náročnou a většinou také více či méně bolestivou záležitostí pro každého z rozcházejících se životních partnerů. Neméně složitou je tato životní situace pro nezletilé děti rozvádějících se rodičů. Nicméně jak moc složitou závisí v podstatě pouze na rozvádějících nebo rozcházejících se rodičích. Samozřejmě záleží také na vzdálenosti mezi bydlišti obou rodičů, jejich časových možnostech a zejména na přání děti. Více o typech péče o nezletilé děti »

DOMLUVTE SI NEZÁVAZNOU KONZULTACI

Kontaktujte mne telefonicky na čísle 605 852 241 nebo pomocí kontaktního formuláře a domluvte si nezávaznou konzultaci.

2000 znaků zbývá